مديريت منابع انساني

اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر

مرخصی استحقاقی

آئین نامه مرخصی ها 

 موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری 

مصوب 22/7/46 هیات وزیرات با اصلاحات بعدی  

ماده 1- مرخصی استحقاقی مستخدم از تخستین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گیرد و طبق مقررات این آئین نامه جزئاً یا کلاً قابل استفاده است. 

تبصره – افرادی که طبق ماده 67 قانون استخدام کشوری مجدداً استخدام می شوند می توانند از مرخصی استحقاقی ذخیره شده قبلی خود طبق مققرات این آئین نامه استفاده نمایند.  

ماده 2- مرخصی کمتر از یکروز جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت مرخصی موضوع این ماده از دوازده روز در یکسال تقویمی تجاوز نخواهد کرد.  

تبصره – بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند آنها از شیرمادر استفاده می نمایند، می توانند تا هنگام دوسالگی فرزند شیرخوار خود، از مرخصی ساعتی تا سقف مرخصی استحقاقی (شامل مرخصی استحقاقی سالیانه باضافه مرخصی ذخیره شده) خود استفاده نمایند.  

ماده 3- جز در مورد مرخصی موضوع ماده 2، در اعطای دو مرخصی استحقاقی باید حداقل یکروز غیرتعطیل فاصله باشد.  

ماده 4- کارگزینی های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند در فروردین ماه هرسال جدول اسامی مستخدمین ادارات را که متضمن مدت مرخصی استحقاقی هر یک از آنان باشد تنظیم کنند و برای رؤسای ادارات مربوط ارسال دارند. 

ماده 5- استفاده از مخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت کتبی رئیس واحد مربوط و در غیاب او معاون وی است. هر کارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید.  

ماده 6- هرگاه رئیس اداره بنا به مصالح اداری با تقاضای مرخصی مستخدم از حیث مدت یا موقع استفاده موافقت نکند، اعطای آنر ا با توافق مستخدم بوقت دیگری که از تاریخ مورد تقاضای اولیه وی بیش از شش ماه فاصله نداشته باشد موکول میکند و در صورتی که مستخدم نتواند ضمن مدت شش ماه مذکور از این مرخصی استفاده کند مرخصی مزبور ذخیره خواهد شد. 

ماده 7- حداکثر مدتی که مستخدم در یکسال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید جمعاً از چهارماه تجاوز نخواهد کرد. چنین مستخدمی هرگاه بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده خود نیز استفاده نماید . 

ماده 8- مستخدمی که در حال مرخصی استحقاقی است می تواند تقاضا کند مرخصی او تمدید شود و در این صورت تاریخ شروع مرخصی اخیر بلافاصله بعد از انقضای مرخصی قبلی خواهد بود. 

ماده 9- در صورتی که تصمیم رئیس اداره در مورد تمدید مرخصی به مستخدم ابلاغ نشده باشد ، مستخدم مکلف است در پایان مدت مرخصی در پست خود حاضر شود. 

ماده 10- با مستخدمی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود مطابق مقررات فصل دوم رفتار خواهد شد و مخصی استحقاقی استفاده نشده وی ذخیره می گردد.  

ماده 11- موافقت با تقاضای مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین در هنگام بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط الزامی است و در این مورد حفظ پست سازمانی مستخدم ضروری نمی باشد.  

تبصره :  در مورد مشمولین ماده 77 قانون استخدام کشوری اعطای مرخصی موکول به آن است که مستخدم در مهلت مناسبی قبل از رسیدن به سن شصت و پنج سالگی تقاضای مرخصی کرده باشد.  

ماده 12- این نوع تعطیلات فصلی مستخدمین رسته آموزی و دیگر مستخدمینی که از این نوع تعطیلات استفاده می کنند تا میزان یک ماه در سال به حساب مرخصی استحقاقی آنان در همان سال منظور می شود. 

این قبیل مستخدمین چنانچه در طول سال بعللی به میزان کمتر از تعطیلات فصلی استفاده نمایند ملزم می باشند با درخواست مرخصی ، مازاد مدت تا یک ماه را در طول سال تحصیلی از مرخصی استحقاقی با رعایت مقررات این آئین نامه استفاده نمایند و چنانچه رئیس اداره یامعاون اداری و مالی وی بنا به مصالح اداری با درخواست مرخصی مزبور موافقت ننماید و بدینوسیله امکان استفاده از این مرخصی تا پایان سال تحصیلی برای فرد فراهم نگردد، این مرخصی برای سال بعد ذخیره خواهد شد. اجرای مفاد این ماده از تاریخ ابلاغ می باشد (14/11/68).  

تبصره – اعطای مرخصی استحقاقی به میزان حداکثر یک ماه به مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان برای یکبار در طول مدت خدمت فقط به منظور انجام مناسک حج تمتع (حج واجب) در ایام تشرف به مکه مکرمه و مدینه منوره با رعایت سایر مقررات این فصل امکان پذیر خواهد بود و مدت مرخصی بود و مدت مرخصی استفاده شده موضوع این تبصره از تعطیلات فصلی آنان در همان سال تحصیلی کسر می گردد.  

ماده 13- به مرخصی استعلاجی که از چهارماه تجاوز نماید نسبت به مدت زائد بر چهارماه و به دوران مرخصی بدون حقوق و آمادگی بخدمت و تعلیق و برکناری از خدمت و انفصال و خدمت زیر پرچم و غیبت موجه مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد.  

ماده 14- معذوریت بانوان باردار که وضع حمل آنان دوقلو به بالا باشد مشمول محدودیت چهارماه موضوع این ماده نمی باشد. 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۸ساعت 11:43  توسط دانشیان  |